НачалоКарта на сайтаEn.

КОНТО

КОНТО е програмен продукт, предназначен за автоматизиране на счетоводните процеси във фирмата. В системата се въвежда информацията от първичните счетоводни документи и на тази база се извеждат всички необходими счетоводни справки.

КОНТО автоматизира и процесите на сторниране и корекция на счетоводната информация, изготвяне на дневници по ДДС на хартия и на дискета, инвентаризация, преоценка на валута, приключване на отчетните периоди. КОНТО може да функционира като самостоятелен продукт за автоматизация на счетоводството, както и като част от интегрираната система на dWare за цялостна автоматизация на бизнес процесите.
 
Цели, които си поставя системата
Целта на КОНТО е да улесни оперативната работа в счетоводството, свързана с обработка на първичните документи и напълно да автоматизира процеса на формиране и извеждане на необходимите счетоводни и управленски справки.

Резултати, които се постигат при работа със системата
Като резултат от работата с КОНТО значително се намалява времето за обработка на документите. Извеждат се всички необходими справки в исканата дълбочина и детайлност. Това позволява на счетоводителите да поставят акцента в работата си върху контрола и анализа на стопанските процеси във фирмата, а не върху обработката на документите.

Функционален обхват
Функционалният обхват на КОНТО е подчинен на описаните цели. В системата са включени следните групи функции:

  • Настройка на системата към спецификата на организацията – дефиниране на специфични номенклатури и сметкоплан, на масови и свързани операции.
  • Оперативна работа – въвеждане на начални салда и счетоводни записвания, сторниране, корекция на счетоводни статии, автоматични операции, издаване на касови, банкови документи и фактури.
  • Извеждане на справки – стандартни справки, извлечения по сметки, описи на папки, дневници по ДДС.
  • Администриране на системата – дефиниране на потребители, архивиране и възстановяване, следене на комплектността на данните, преиндексиране, приключване на отчетните периоди.

КОНТО работи в лева и валута, на български и на английски езици, с български и чуждестранен сметкоплан едновременно.

КОНТО работи на локален компютър и в мрежа.

КОНТО позволява водене на еднофирмено и многофирмено счетоводство, работи под DOS и WINDOWS.

Цена


Всички цени са в ЕВРО, без ДДС!

кошница

Общо: 0.00 € с ДДС