БИЗНЕС ПРОЦЕСОР е интегрирана информационна система за управление на бизнеса в реално време.

С БИЗНЕС ПРОЦЕСОР се обхваща цялата дейност във Вашата организация – от специфичните бизнес процеси до пълното отразяване на дейността в счетоводството.

Системата осигурява възможност за работа с множество поделения/офиси. В зависимост от изградената инфраструктура в организацията, системата може да работи като десктоп или WEB базирано приложение, като се изгражда централизирана система, която обединява всички структурни звена в единна база.

БИЗНЕС ПРОЦЕСОР обхваща както складовата дейност, така и счетоводството, дълготрайни активи, каса, банка, ПОС (продажби на дребно), фактуриране, доставки, заявки, планиране, анализи или с други думи всички бизнес процеси, свързани със стоки, услуги, документи и пари, които протичат в една организация.

В реалния бизнес различните бизнес процеси са съпроводени с различни документи, включително и вътрешни за организацията, с различно съдържание за всяка организация и със специфична последователност във времето.

БИЗНЕС ПРОЦЕСОР отразява спецификата на Вашия бизнес и позволява Вие да определите:

  • Бизнес процесите, които протичат във Вашата организация
  • Документите, които съпровождат всеки един от бизнес процесите и тяхната последователност
  • Съдържанието и изгледа на всеки един от документите
  • Действията, които могат да се извършват върху конкретен документ в зависимост от статуса му
  • Отражението на документите върху складовите наличности
  • Отражението на документите върху паричния поток
  • Печатните форми и тяхното съдържание, включително на различни езици
  • Отражението на всеки документ в счетоводството

На практика БИЗНЕС ПРОЦЕСОР представлява един инструментариум, с който се описва Вашата система, стъпвайки на един функционален модел на бизнеса.