КОНТО BENZ e електронна система с фискална памет за цялостно управление на търговията с течни горива.

Системата е регистрирана в Български институт по метрология, като ЕСФП тип КONTO BENZ QR (D1) със Свидетелство №176FS/12.06.2019 г.

С КОНТО BENZ могат да работят както отделни бензиностанции и газстанции, така и големи вериги с множество обекти в страната. КОНТО BENZ работи с отдалечено обслужване и контрол, с възможност за централизирано управление на бензиностанциите в реално време с директна връзка към счетоводството.

Чрез КОНТО BENZ се обхващат процесите, свързани със заявяването, доставката, поръчката, продажбата, инвентаризацията и осчетоводяването на горива, стоки и услуги.

КОНТО BENZ автоматизира процесите по доставката на горива, следи обмена на данни с нивомерната система и прави сравнение с данните от нивомерната система при доставка/продажба на горива.

Поддържа единна номенклатура на артикули и контрагенти, управление на ценови листи, централизирана смяна на цени, промоции, бонус точки, система за лоялни клиенти, управление на графици и работни смени и мн. други.

Системата извежда всички необходими оперативни и управленски отчети, дава статистическа информация, изготвя маркетингови анализи и предоставя интелигентен инструмент за анализ и планиране.